CBA News

Zhao Jiwei, Zhou Qi, Guo Allen, and Wang Zhelin lead the CBA new season with a total of 30 top paying players

With the signing of Zhao Jiwei’s contract, the registration of domestic players for the new CBA season has come to an end. According to the registration information released on the CBA official website, there are currently 30 top paying players in the league.

The following are specific situations:

Zhejiang (1 person): Wu Qian

Tianjin (2 people): Lin Tingqian and Shi Desai

Guangzhou (2 people): Chen Yingjun, Guo Kai

Beikong (2 people): Sun Tonglin, Zou Yuchen

Guangdong (2 people): Ren Junfei, Zhou Qi

Xinjiang (2 people): Abudu, Zhao Rui

Beijing (1 person): Fan Ziming

Guangxia (3 people): Hu Jinqiu, Sun Minghui, Zhao Yanhao

Fujian (2 people): Huang Yichao, Chen Linjian

Liaoning (2 people): Zhao Jiwei, Guo Allen

Ningbo: None

Qingdao: None

Jilin (2 people): Jiang Yuxing and Dai Huaibo

Shenzhen (3 people): He Xining, Shen Zijie, Gu Quan

Shandong (3 people): Gao Shiyan, Tao Hanlin, Jia Cheng

Shanghai (1 person): Wang Zhelin

Jiangsu: None

Tongxi: None

Shanxi (2 people): Yuan Shuai and Ge Zhaobao

Sichuan: None

What's your reaction?

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *